Услови и правила за користење

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Последно ажуриран на 01.04.2022

Воведни одредби

Kiwi.mk е онлајн продавница во сопственост на Друштво за трговија и услуги КИВИ РЕПУБЛИКА КВ ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: КИВИ РЕПУБЛИКА).
Со овие Општи правила и услови за користење (во понатамошниот текст: Општи правила и услови) се дефинираат правата и обврските за користење на интернет платформата www.kiwi.mk и нејзините услуги и функционалности. Трговијата преку www.kiwi.mk претставува посебен начин на вршење на трговија преку интернет, овозможувајќи целосна онлајн нарачка, купување, плаќање и испорака нa производи преку www.kiwi.mk до крајниот купувач.
Секој од подолу наведените изрази го има следното значење во смисла на овие Општи правила и услови:

• Посетител на www.kiwi.mk е секое лице кое по пат на средствата за електронска комуникација и социјални медиуими пристапува на веб страната www.kiwi.mk и ја разгледува понудата на производи на КИВИ РЕПУБЛИКА;

• Купувач е физичко или правно лице кое преку веб страната www.kiwi.mk нарачува и купува производи од понудата на КИВИ РЕПУБЛИКА.

За Посетителот/Купувачот кој ја користи платформата www.kiwi.mk и стапува во деловен однос со КИВИ РЕПУБЛИКА се применуваат позитивните законски прописи во Република Северна Македонија од областа на електронска трговија, трговија, заштита на потрошувачите, заштита на личните податоци, како и овие Општи правила и услови.

Со самиот пристап на www.kiwi.mk и при нарачка на производите, се согласувате дека ги прифаќате Општите правила и услови. КИВИ РЕПУБЛИКА ги задржува правата за промена на овие Општи правила и услови во секое време, а во таков случај, КИВИ РЕПУБЛИКА ќе ги извести корисниците за промената на соодветен начин преку објава на www.kiwi.mk.

Услови и правила за купување

Kiwi.mk е интернет продавница која ви овозможува избор на повеќе од 6.000 производи достапни за достава истиот ден. Процесот за купување и достава на производите е објаснет подолу:

Направи избор на производи

Направете избор на саканите производи со додавање во кошничката. Количината може да ја одредите со притискање на копчето Додај во Кошничка (со што се додава едно парче или стандардната количина од производот) и дополнително да ја зголемите со пристикање на копчето Плус на истата страница или во самата кошничка. Количината може да се намали со притискање на копчето Минус на истата страница или во самата кошничка. Производите може да ги најдете користејќи го пребарувачот во горното мени или со листање низ категориите. Купувачот може да избере еден или повеќе производи од понудата на КИВИ РЕПУБЛИКА. Купувачот може да ја откаже, дополни или измени нарачката во било кое време, пред да го реализира плаќањето.
Производот/те се резервирани за испорака по добиената потврда за плаќање од страна на Купувачот.

Наведи локација за достава

По изборот на производи, преминувате ПРОДОЛЖИ каде ги внесувате вашите податоци. Регистрирањето не е задолжително за реализацијата на нарачката, и при нарачката задолжителни се податоците за контакт, како и податоци за адресата за испорака.
Со притискање на КОМПЛЕТИРАЈ преминувате кон внесување на податоците од вашата платежна картичка. Со оглед дека плаќањето е целосно електронски и безготовински, КИВИ РЕПУБЛИКА до купувачите не доставува фискална сметка согласно законските прописи.

Примена нарачка

По извршената наплата, нарачката е примена и се подготвува за доставување. По завршувањето на нарачката ќе Ви биде испратен e-mail на адресата на електронската пошта која ја имате наведено, за потврда на нарачката. E-mail пораката содржи број и датум на нарачката, вид, количина, поединечна и вкупна цена на нарачаните производи, начин на плаќање, начин и време на достава и податоци за купувачот како и адресата за достава.

Доставуваме до вашиот дом

Подготвената нарачка ќе биде доставена на наведената адреса за испорака. Ќе добиете известување на e-mail за статусот на вашата нарачка.
Цените на сите производи на www.kiwi.mk се изразени во денари со вклучен ДДВ. КИВИ РЕПУБЛИКА нема да сноси одговорност во случај на грешно изразен ДДВ на одредени производи што нема да влијае на конечната цена на производот што купувачот ќе ја плати.

КИВИ РЕПУБЛИКА го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на друштвото, без известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена. Купувачот се обврзува да ја плати цената која е понудена во моментот на извршување на нарачката, независно од фактот што цената може да биде променета во меѓувреме.

КИВИ РЕПУБЛИКА гарантира дека секој производ објавен на интернет страницата www.kiwi.mk има соодветна декларација согласно законските прописи. Поради технички причини, декларацијата за производ објавена на www.kiwi.mk може да биде различна од актуелната декларација која ја носи самиот производ.

Производите кои се дел од одредена акција или се означени со специјални промотивни цени, за кои важат специјални промотивни услови и кои се ограничени со количини, од објективни причини постои можност да не бидат процесирани во системот, односно нарачките со тие артикли може да бидат откажани. КИВИ РЕПУБЛИКА го задржува правото да ја одбие секоја нарачка во услови кога купувачот ги нарушува правилата на планираната акција или промоција.
КИВИ РЕПУБЛИКА го задржува правото да го измени времетраењето на секоја акција или промоција на производи во секое време.

КИВИ РЕПУБЛИКА не одговара за евентуални мали измени во однос на производите прикажани на фотографиите на официјалната веб страна. Фотографиите од производите прикажани на веб страницата www.kiwi.mk се од информативен карактер и може да се разликуваат од реалниот изглед на производите.

Секој корисник сноси целосна одговорност за своите активности при користењето на www.kiwi.mk. Исто така, секој купувач се согласува да го обештети и нема да го смета за одговорен КИВИ РЕПУБЛИКА, нејзините одговорни лица и вработените за сите побарувања за надомест на штета и трошоци, вклучувајќи трошоци за правно застапување, кои можат да произлезат од противзаконското користење и прекршувањето на Општите правила и услови за користење на платформата www.kiwi.mk од страна на купувач или друг корисник.

Право на користење

Правото на користење на www.kiwi.mk е лично на купувачот и не е преносливо на кое било друго лице. Купувачот има право да ја користи платформата www.kiwi.mk и производите/услугите обезбедени од КИВИ РЕПУБЛИКА само како краен корисник, за негова сопствена употреба.

Овозможување на комерцијална употреба од страна на трети лица или препродажба на производите/услугите од страна на купувачот на трети лица со цел остварување на заработка за купувачот или за трето лице е забрането, освен доколку е склучен посебен договор со КИВИ РЕПУБЛИКА.

Прекршувањето на оваа обврска ќе биде санкционирано согласно важечките прописи, при што КИВИ РЕПУБЛИКА има право веднаш да го прекине деловниот однос со купувачот и да го ограничи/прекине користењето на www.kiwi.mk.

Начин на плаќање

Плаќањето за производите/услугите на КИВИ РЕПУБЛИКА купени преку www.kiwi.mk се извршува преку плаќање со платежна картичка; Електронското плаќање на нарачаните производи е овозможено преку Халкбанка АД Скопје, при што поддржани се сите VISA, MasterCard, Maestro или Diners платежни картички, како и картичките од домашните брендови.

Плаќањето се извршува по електронски пат, во реално време на настанување на трансакцијата. При плаќањето со платежна картичка, авторизацијата се врши автоматски онлајн преку системот на Asseco. По успешно извршената авторизација, Корисникот добива потврда за извршено успешно/неуспешно плаќање по пат на e-mail и/или СМС.

Податоците поврзани со платежната картичка на купувачот или неговата сметка во банка се праќаат директно до банката преку шифрирана врска. КИВИ РЕПУБЛИКА не ги собира гореспоменатите податоци и нема пристап до информациите поврзани со платежната картичка или сметката во банка.
КИВИ РЕПУБЛИКА под никакви околности не презема одговорност за штета заради неовластена трансакција односно неовластено користење на личните податоци на купувачот за време на реализација на електронското плаќање.

КИВИ РЕПУБЛИКА во потполност се оградува од каква било одговорност за штетата која може да му биде нанесена на купувачот и/или на трети лица доколку истата настанала како последица на несоодветно и неовластено користење на платежната картичка, односно доколку од било кои причини истата е злоупотребена или искористена без знаење и/или согласност на сопственикот или доколку е украдена. Во наведените случаи КИВИ РЕПУБЛИКА нема обврска да изврши поврат на уплатените средства.

КИВИ РЕПУБЛИКА нема да сноси одговорност за било која предизвикана штета која би можела да настане како резултат на техничка грешка која настанала пред/во/по моментот на користење на електронските услуги, и врз која КИВИ РЕПУБЛИКА немал увид и контрола.

Достава

Производите нарачани преку www.kiwi.mk ќе бидат испорачани на целата територија на Република С. Македонија преку сопствениот систем на достава на КИВИ РЕПУБЛИКА или преку партнер за достава на адресата која е наведена во нарачката од страна на купувачот.
Доставата на производите се врши до вратата на купувачот или до влезот на станбениот објект. Доставата на адреса во Град Скопје чини 45 денари, и надвор од Град Скопје чини 100 денари.
Трошоците за достава се вклучуваат при нарачката во крајната цената на производот.

Пред испораката на производот/ите, купувачот може биде телефонски контактиран од страна на доставувачот на телефонскиот број оставен за контакт, за појаснување или помош за точната место за испорака, како и за дополнителни упатства. Точен телефонски број е задолжителен податок при правење на нарачка.
Испораката на производот се врши на наведената адреса за испорака од страна на купувачот.

Купувачот има право да ја откаже планираната нарачка најмалку 12 часа пред предвидениот термин за достава.

Во случај доставата на нарачката да не може да биде реализирана поради отсуство на лице кое може да ја прими истата на адресата наведена за достава, КИВИ РЕПУБЛИКА го задржува правото да го одреди терминот и да ја организира доставата на нарачката под свои услови, во следен разумен рок. Купувачот ќе биде известен за следниот термин за достава најмалку 12 часа пред доставата на e-mail адресата која е искористена за правењето на нарачката.

Производите на КИВИ РЕПУБЛИКА се спакувани во соодветни кеси, овозможувајќи заштита од надворешни влијание и избегнување на ризикот од намалување/губење на квантитетот и квалитетот на производите за време на транспортот.

КИВИ РЕПУБЛИКА се обврзува да ги достави производите во рамки на планираниот термин или не подоцна од еден час од крајот на планираниот термин. Во нормални услови, доколку нарачаните производи не се доставени во предвидениот рок, купувачот не е должен да ја плати нарачката, односно веќе платениот износ ќе му биде рефундиран во разумен рок, а производите ќе бидат повлечени (вратени на КИВИ РЕПУБЛИКА) при самата достава или со закажување на термин за превземање (враќање) на производите. Правото за враќање/рефундирање не може да се оствари доколку производите се оштетени, односно не се во првобитната форма.

Покрај предвидените услови во делот ВИША СИЛА подолу, КИВИ РЕПУБЛИКА го задржува правото за проценка на условите за достава, како и за промена на термините за достава во случај на вонредни услови за достава. Под вонредни услови за достава кои не претставуваат услови на виша сила се следните:

• Екстремно лоши временски услови;
• Време за достава во текот или непосредно пред/по Новогодишна вечер, Божик, Велигден и други државни и верски празници.

Прием на производи

Секој купувач е должен при преземање на производот, да го провери од евентуални физички оштетувања при транспорт, а доколку се работи за повеќе производи, да провери дали некој производ недостасува или е со различен квалитет/квантитет во однос на нарачаното. Доколку производот е испорачан оштетен, или одреден производ недостасува од нарачката, купувачот треба да го информира КИВИ РЕПУБЛИКА преку еден од каналите за контакт со Корисничкиот сервис во рок од 12 часа од приемот на производите. Во ваков случај, купувачот мора да му обезбеди на КИВИ РЕПУБЛИКА неспорни докази во однос на недостатоците, односно физичките оштетувања на производите и да овозможи враќање на производите во истата состојба во која биле примени.

Во рамки на своите заложби за заштита на правата на потрошувачите, како и унапредување на довербата во онлајн трговијата, доколку КИВИ РЕПУБЛИКА утврди дека рекламацијата е основана, односно оправдана, КИВИ РЕПУБЛИКА на купувачите им ги гарантира следните права:

• Замена на производи со соодветен квалитет, при што трошоците за доставата и евентуалните други трошоци за враќањето ќе ги сноси КИВИ РЕПУБЛИКА. Доколку КИВИ РЕПУБЛИКА нема соодветен производ (производ што ќе одговара на потребите на купувачот), купувачот има право по свој избор да бара враќање на платениот паричен износ; или

• Искористување на вредносен купон – ваучер во износ кој ќе го определи КИВИ РЕПУБЛИКА а кој ќе биде сразмерен на утврдените недостатоци, и кој купувачот ќе има право да го искористи за купување на производи достапни на www.kiwi.mk во рок од 30 дена; или

• Да му биде рефундиран износот што е платен за производите кои содржеле одреден недостаток, односно оштетување. Средствата ќе бидат вратени на истата банкарска сметка која била искористена при плаќањето.

За сите останати производи, купувачот има право да врати купен производ во период од 15 дена од датумот на достава, под услов производот кој се враќа да е во иста форма и содржина во која е испорачан, неотпакуван, неупотребуван и неоштетен, ако е сочуван изгледот на производот, рокот на употреба, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и придружната документација која на купувачот му била дадена заедно со производот при доставата. Трошоците за доставата и евентуалните други трошоци за замената може да ги прифати КИВИ РЕПУБЛИКА, но може да биде побарано и да ги сноси и самиот купувачот.

Правото за поврат на производите може да се оствари со доставување на Барање за поврат. Барање за поврат.

Ако во моментот на поднесувањето на барањето од купувачот, КИВИ РЕПУБЛИКА нема соодветен производ (производ што ќе одговара на потребите на купувачот), купувачот има право по свој избор да бара враќање на платениот паричен износ.

Заштита на доверливи податоци и информации

КИВИ РЕПУБЛИКА ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување. КИВИ РЕПУБЛИКА користи SSL безбедносен сертификат, така што целата комуникација помеѓу серверот на www.kiwi.mk и посетителот/корисникот е енкриптирана. КИВИ РЕПУБЛИКА во текот на целиот процес на трансакцијата нема никаков увид во бројот, датумот на издавање, датумот на важност, сигурносниот код или било кој друг податок од Вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за онлајн плаќање.

КИВИ РЕПУБЛИКА се обврзува да ја заштити приватноста на податоците, вклучувајќи ги и личните податоци на купувачот од веб страницата www.kiwi.mk и потврдува дека со нив ќе постапува во согласност со Законот за заштита на личните податоци и други позитивни прописи од оваа област кои се на сила во Република Северна Македонија.
Основните правила за собирање, користење и заштита на податоците на сите посетители/купувачи на веб страницата www.kiwi.mk се наведени во Политиката за приватност, која исто така е објавена на веб страницата www.kiwi.mk. Во рамките на оваа Политика за приватност се утврдува кои податоци се собираат за време на посетата или онлајн регистрација и како тие се користат.

При посетата на www.kiwi.mk, КИВИ РЕПУБЛИКА не врши автоматско прибирање на лични податоци, освен во случаи кога купувачот доброволно ќе ги внесе овие информации, (пр. доколку за купопродажба на одредени производи и услуги внесот на лични податоци е задолжителен, во случај на учество во анкети, дополнителни маркетинг активности или барања за информации од страна на КИВИ РЕПУБЛИКА).

Приниципите наведени во Политиката за приватност се применуваат за заштита на податоците на сите посетители и купувачи на веб страницата www.kiwi.mk. Политиката за приватност не се однесува на пристапот до други надворешни системи до кои се пристапува преку веб страницатa на КИВИ РЕПУБЛИКА.

КИВИ РЕПУБЛИКА ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со друга применлива регулатива во Република Северна Македонија. КИВИ РЕПУБЛИКА нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби. Како лични податоци се сметаат: име, презиме, единствен матичен број, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. КИВИ РЕПУБЛИКА не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци се неточни.

КИВИ РЕПУБЛИКА има право да собира, складира, анализира и користи статистички податоци за користењето на www.kiwi.mk.

Корисникот е одговорен за заштита на доверливоста на неговата лозинка. Корисникот е свесен дека иако интернетот е често безбедно место, понекогаш има пречки во тековното работење или настани кои се надвор од контрола на КИВИ РЕПУБЛИКА и КИВИ РЕПУБЛИКА не сноси одговорност за губење на податоци настанато при пренос на информациите преку интернет.

За дополнителни информации, или за остварување на правата за заштита на личните податоци, може да го контактирате офицерот за заштита на личните податоци Јован Грповски на partners@kiwi.mk или на .070 307 769.

Политика на авторско право, трговска марка и интелектуална сопственост

Секое копирање, дистрибуирање, пренесување, или на друг начин модифицирање и користење на веб страницата www.kiwi.mk и нејзините содржини, без изречена писмена дозвола и согласност од страна на КИВИ РЕПУБЛИКА е строго забрането. Секое прекршување на оваа политика може да резултира со прекршоци на авторските права, трговската марка или друга интелектуална сопственост и може да го доведе корисникот до граѓанска или кривична одговорност.

Директни трансакциски пораки и директен маркетинг

Со самото користење на www.kiwi.mk, доколку корисникот побара или доколку дополнително се согласи, КИВИ РЕПУБЛИКА може да му доставува трансакциски информации или информации со кои се вршат активности на директен маркетинг, со испраќање на SMS/MMS пораки, и/или push нотификации, и/или e-mail пораки. Корисникот може во секое време бесплатно и со употреба на едноставни средства да ја измени, ограничи или повлече дадената согласност. Корисникот нема можност да ја ограничи и повлече дадената согласност за добивање на клучни и неопходни трансакциски информации. Под клучни и неопходни трансакциски информации се подразбираат потврди за примена нарачка, фактура, потврда за испорака, потврда за достава, предвидено време за достава и други важни информации без кои соработката ја губи суштината и не би можела да се реализира делумно или во целост.

Секој регистриран корисник се согласува да добива директна пошта со промотивен материјал и билтени (newsletter) на e-mail адресата со која е регистриран на www.kiwi.mk. Секој регистриран корисник има право да побара истиот да биде отстранет од листата за добивање на директна пошта и билтени со избирање на опцијата Unsubscribe.

Континуираност на услугата

КИВИ РЕПУБЛИКА ќе вложи максимум напори за да му обезбеди на корисникот непречено и непрекинато користење на www.kiwi.mk при што ќе ги преземе сите разумни мерки за да ги идентификува и отстрани сите дефекти или пречки и ќе ги преземе сите разумни мерки за да се овозможи повторно користење на www.kiwi.mk во најбрзо можно време.

Иако цел на КИВИ РЕПУБЛИКА е www.kiwi.mk да биде достапен 100% од времето, веб страницата може да е недостапна од време на време поради било каква причина, вклучувајќи, без ограничување, рутински одржувања. Корисникот разбира и признава дека во зависност од околностите, во рамките и надвор од контрола на КИВИ РЕПУБЛИКА, пристапот до www.kiwi.mk може да биде прекинат или суспендиран од време на време.

При евентуални технички проблеми со веб страницата, КИВИ РЕПУБЛИКА има право да ја одбие нарачката или да го прекине процесот на купување, и не е обврзан да изврши било какво обесштетување, освен враќање на уплатените средства од страна на купувачот.

Корисничка поддршка

Купувачите имаат можност и за постојана чет корисничка поддршка одбирајќи ја опцијата CONTACT? во долниот десен агол, каде што посетителот/купувачот може да испрати порака до КИВИ РЕПУБЛИКА, која ќе биде одговорена во најкус можен рок од страна на КИВИ РЕПУБЛИКА.
Дополнително, Купувачите имаат можност да остварат контакт со КИВИ РЕПУБЛИКА испраќајќи e-mail на info@kiwi.mk.

Виша сила

Користењето на www.kiwi.mk и услугите од КИВИ РЕПУБЛИКА може да биде прекинато или со намален квалитет поради настанување на ситуација на виша сила. Како ситуација на виша сила се смета секој настан кој се случил независно од волјата на КИВИ РЕПУБЛИКА и чие настапување не можело да биде предвидено ниту спречено, при што таквиот настан влијае на обезбедувањето на услугата и исполнувањето на обврските на КИВИ РЕПУБЛИКА и обезбедувањето на користењето на www.kiwi.mk, како што се природни настани (поплави, пожари, атмосферски електрични празнења, епидемии итн.) општествени настани (штрајкови, граѓански немири, блокади, војна, вонредна состојба, кризна состојба итн.), акти на јавна власт или испади, дефекти и прекини на електроенергетскиот систем, системи и инфраструктура на оптички врски за пренос на податоци итн.

КИВИ РЕПУБЛИКА нема да биде одговорен кон корисниците на www.kiwi.mk за било каква пречка или настанат прекин во обезбедувањето на услугите и функционирањето на www.kiwi.mk поради појава на ситуација на виша сила.

Разрешување на спорови

КИВИ РЕПУБЛИКА и корисникот ќе се обидат спогодбено да го решат секој спор кој може да се појави од користењето на www.kiwi.mk, вклучувајќи ги споровите во однос на толкување, примена и извршување на овие Општи правила и услови.
Доколку страните не успеат да ги решат споровите на тој начин, спорот ќе биде решен од надлежен суд во Скопје.

Завршни одредби

Овие Општи правила и услови важат за сите корисници кои пристапуваат на www.kiwi.mk и кои вршат купување и/или ги користат услугите на КИВИ РЕПУБЛИКА како крајни корисници и истите се применуваат од датумот на нивното објавување на www.kiwi.mk наведен на почетокот.

Сите прашања кои не се опфатени со одредбите на овие Општи правила и услови ќе бидат разрешувани со директна примена на применливите правни прописи важечки во Република Северна Македонија.

КИВИ РЕПУБЛИКА го задржува правото да додава, менува, надградува, укинува, стопира производи и/или услуги или воведува услови за производи и/или услуги на www.kiwi.mk без претходно известување.

КИВИ РЕПУБЛИКА го задржува правото без претходна најава да ги измени овие Општи правила и услови како и содржината на www.kiwi.mk, а најновата верзија на Општите правила и услови корисникот ќе може да ги прочита на www.kiwi.mk. Измените на овие Општи правила и услови стапуваат на сила со датумот на нивната објава.